Кампанията „Живот без насилие за всички деца“ стартира от началото на учебната 2018/2019 година. Тя е насочена към всички деца в България. Идеята е децата да са проактивни и да им се предостави възможността да организират своя безопасен, сигурен, приятен и позитивен живот в групата/паралелката. Те с помощта на менторите (педагози, психолози, социални работници) определят правилата за взаимоотношения помежду си, за да създадат среда на общуване и комуникация като изключат всички форми на насилие в нея.

Участието е доброволно. Педагозите/възпитателите/психолозите имат ролята на ментори – те само напътстват процеса на организиране на децата и запознават с информация за това какво е позитивна среда без възможните форми на насилие, които следва да избегнат в групата/класа. Партньорите могат да използват модели и материали включително кратък план/протокол за час на класа и ситуация в детската градина или групата от старта на учебната 2018/2019 г., а кампанията е активна и към момента. Те запознават децата/учениците с възможността да посетят сайта на кампанията „#ДЕЙСТВАЙ!“ (хаштаг действай). 

Децата/учениците сами решават дали искат да се включат в кампанията и дали искат да се обявят като позитивни участници.

На децата не се налагат правилата от възрастните, а сами избират и определят правилата – какво е добро, приятно и правилно като взаимодействие помежду им, и решават как да изградят своята колективна среда. След правилата следва да изберат свои лидери и кодове за реакция в ситуации на поведение извън приетото като например обиди, физическо или психическо насилие. Всички, които се включат се обявяват срещу агресията и тормоза както в реалния, така и във виртуалния свят. Достатъчно е да решат, че ще се включат и ще бъдат дейни и непримирими към тези, които нарушават правилата. 

Основен принцип е: „Прави на всички около теб това, което искаш да ти се случи на теб“.

Децата определят какво е Добро и какъв е приетия от всички ред за общуване в групата/класа, и какви са желаните начини на комуникация  помежду им. 

Как да участвате?

За да обявят своето участие в кампанията, децата влизат в сайта на ДАЗД www.decabg.eu  и регистрират своята група/клас в рубриката „И ние участваме“.

На специален за целта имейл beznasilie@sacp.government.bg  могат да изпращат своите снимки, информация или видеа за инициативи и победи на доброто. Заедно с материалите следва да се изпрати и предварително съгласие от родителите на децата да се използват за публикация изображенията им.

В рубриката „Нека ти разкажа“ децата могат да разкажат свои истории за побеждаване на доброто и за интересни инициативи на групата, класа или отделно дете. Историите могат да бъдат напълно или частично анонимни, според желанието на автора и участниците в тях.

Като тема за първоначално организиране на участниците нашето предложение е: „Моята приятна и позитивна среда в групата/класа“.*

Темата да съдържа: какво е добро, как искам другите да се държат с мен, какво очаквам като отношение към мен; как всички в групата/класа можем да се държим добре един към друг; какво да правим, за да има ред и спокойно комуникиране сред децата и какво да не правим в отношенията си. 

Следва да се обединят всички деца и да приемат като водещ принцип на комуникация: С другите ще се държа така, както искам и с мен да се държат. 

С помощта на ментора и от личен опит децата се запознават и определят:

  • видове неприемливо поведение; 
  • видове насилие; 
  • симптоми, характерни за жертвата на насилие; 
  • последици от насилието; 
  • как да реагираме, какви са първите ни реакции според видовете ситуации; 
  • какво е превенция на насилието;
  • задължението за подаване на сигнал на национална телефонна линия за деца 116 111;
  • определяне на правила за поведение/взаимоотношения в групата/класа, които може да запишат в свой кодекс и да подпишат правилата със своя клетва на групата/класа; 
  • избират свои лидери (момче и момиче и техни заместници);
  • определят дейности, знаци/кодове за реагиране и др.

При създаването на вътрешни правила, които си определят сами децата и са изцяло съобразени със специфичните особености на групата/класа е добре да се работи по групи. Няма унифицирани правила и децата/учениците следва да са креативни, изобретателни. Децата трябва в дух на демократизъм, сътрудничество и разбирателство да определят свои норми на поведение и комфорт като се ръководят от Конвенцията на ООН за правата на детето и нравствените и морални ценности в българското общество. Менторът/учителят/класният ръководител следва да подкрепя изграждането на чувство за единство, разбирателство, позитивизъм и общност на групата/класа.

Всяко дете има право на предложения и всичко се предлага на гласуване, докато всички деца постигнат съгласие. Няма ограничения в броя на правилата, стига те да се възприемат, помнят и спазват от всички деца в групата/класа. Определянето на това как да се реагира в случай на нарушаване на правилата е процес, който е добре да се подкрепи от ментора на групата/класа и зависи от възрастта на децата.

Предстои и обявяване на конкурс „#ДЕЙСТВАЙ!“ за вълнуващите истории на децата, в които доброто е победило и усилията на децата са били проактивни.

* Организацията на децата се осъществява в ситуации от учител/възпитател/психолог. В училище следва да се осъществява в ЧК и в рамките на ученическото самоуправление. Следете информацията на сайта за повече подробности относно структурирането, координирането и дейността на класа/групата, както и на ниво ученическо самоуправление, в рамките на националната кампания „Живот без насилие за всички деца“.