Стъпките на участие включват:

 1. Определяне на социални ценностни ориентири в групата/класа – какво е потребно, приятно и значимо за децата, когато си общуват помежду си?
 2. Описание на моралната ценност – одобрено от самите деца (какво е добро, справедливо, честно, нечестно, отговорност, безотговорност).
 3. Отношения към себе си – желани и полезни (искам да ми се случва…, добре ми е когато…, удоволствие е когато…, не ми е добре, когато…).
 4. Отношения към другите – какво е животът без норми и ценности?
 5. Определяне на желани норми/правила/допустими граници в групата/класа
 6. Разбиране/ориентиране на това как, кога, защо и какво е проблем в поведението и комуникацията (реална и дигитална).
 7. Интерес – можем ли и искаме ли да установим правила в нашата група/клас? (споделени ценности/доброжелателно отношение към другите, стремеж към полезен и щастлив живот).
 8. Създаване на договор/клетва/устройване на правила.
 9. Избор на лидери – качества, умения да действат, да са пример, доказват, утвърждават авторитет, влияят, заключават, защитават, критикуват, степенуват, считат, разпределят.
 10. Формиране на цели, права и отговорности (разпознават, разграничават, разбират, дават примери, обясняват, заключават). Разбиране и зачитане на различни мнения, толерантност към другия до теб, емоционално изразяване, общуване лице в лице, съпреживяване с другите, умения за съобразяване, умения за изслушване, регулиране на емоции и настроения, реакции при провокативно поведение, неглижиране на обидно поведение, роли в ситуации на агресия, адаптиране в група, създаване на позитивна среда в групата/класа).
 11. Рефлексия на изпълнението, правата и отговорностите (прилагат, предприемат, реагират, съобразяват, размислят, преосмислят, обръщат внимание на себе си и на другите, изграждат мяра – премерена социална активност). 
 12. Проактивност/Действия на групата/класа – процес на интеракции, при който комуникацията и поведението на всички в групата предизвиква реакции. Целта е саморегулации и взаимодействия, при които се обменят поведенчески реакции в рамките на ситуация, при които децата са в желани роли, удовлетворени потребности, съобразени реакции, взаимно подкрепяне и недопускане на неприемливо поведение. (дейности: съвместни, по двойки, групови, общокласни, общоучилищни). 

ИЗБОР НА ЛИДЕРИ НА КЛАСА

 1. Изборът на лидери на класа се базира изцяло на философията на демократизма, както и на Конвенцията за правата на детето на ООН.
  1. Изборът е ненасилствен и не се налага от ментора на класа (кл. р-л), от координатора на ученическото самоуправление (пед. съветник, психолог и др.), от учителите и другите педагогически специалисти, от ръководството на училището, от родители и др., пряко ангажирани с педагогическия процес.
  2. Кандидатурите за лидери на класа се излъчват от съученик, група от съученици, както и от самите желаещи да бъдат лидери.
  3. Кандидатурите за лидери на класа се подават в писмена форма до ментора на класа (кл. р-л). Освен имената на номинираните, групата или носителят мотивират кандидатурите в свободен текст в рамките на една страница.
  4. Приемат се кандидатури без ограничения на пол, етнос и субкултурни  особености.
  5. От всеки клас се излъчват двама демократично избрани лидери – момче и момиче.
  6. Лидерите трябва да работят в унисон и да защитават позициите на класа си аргументирано, пред ученическия съвет, педагогическия съвет, ръководството на училището, на родителски срещи и др.
  7. Лидерите/заместниците са редовни членове в ученическото самоуправление на училището и системно запознават класа с дейността и решенията на самоуправлението в часовете на класа.
  8. Не могат да бъдат кандидат-лидери ученици, които системно са нарушавали/нарушават правилата/клетвата на класа и това е констатирано неведнъж от класа. При категорично спазване на правилата, тези ученици могат да се кандидатират или да бъдат номинирани от група ученици на следващи избори на лидери на класа, напр. следващия учебен срок, следващата учебна година и т.н.
  9. Мандатът на лидерите на класа е в рамките на един учебен срок или една учебна година, по преценка на класа, след явно гласуване.
  10. Класът може да снеме доверието от вече излъчените лидери/заместници, ако те отсъстват безпричинно и системно, и с тези си действия не представляват адекватно класа в рамките на ученическото самоуправление на училището.
  11. Класът може да снеме доверието от вече излъчените лидери/заместници, ако те не отстояват интересите на класа, както и в случаите, когато нарушават правилата/клетвата на класа. 
  12. В случаите по 1.10 и 1.11 менторът трябва да осигури на класа обсъждания в часовете на класа, като при нужда, след тайно гласуване, се пристъпва към нов избор на лидери по вече описаната процедура.
  13. Менторът не може да участва в гласувания на ниво клас.
 2. Кампания.
  1. Преди да се пристъпи към гласуване на кандидатурите, менторът е длъжен да осигури на номинираните възможност да презентират себе си пред класа.
  2. Представянето на кандидатите пред класа става лично от номинираните в един или повече часове на класа.
  3. Представянето на кандидатите за лидери се осъществява в рамките на едни и същи времеви критерии, веднъж или в няколко часа на класа.
  4. Представянето е свободно и не се ограничава от ментора, ако то е в рамките на добрия тон, благоприличието и е съобразено с правилата/клетвата на класа.
 3. Гласуване.
  1. Гласуването за лидери на класа се осъществява в рамките на часа на класа.
  2. Гласуването е организирано и оповестено предварително от ментора на класа.
  3. Гласуването е анонимно и тайно.
  4. Гласовете се проверяват от ментора, както и от момче и момиче от класа, излъчени предварително, след явно гласуване.
  5. Резултатите от гласуването се обявяват вербално на класа, лично от ментора.
  6. Спечелилите момче и момиче излъчват свои заместници, в случай на временна невъзможност да изпълняват ангажиментите си.
  7. Лидерите са редовни членове на ниво ученическо самоуправление (ученически съвет, ученически парламент и др.), като с това отстояват аргументирано позициите на класа си пред съответния орган.
  8. При временна невъзможност на лидерите да изпълняват задълженията си пред ученическото самоуправление, техните функции се поемат от излъчените от тях заместници.
 4. Заключителни разпоредби.
  1. Така предложената организационна структура е примерна и подлежи на обсъждане на ниво клас в часовете на класа.
  2. Членството в ученическото самоуправление по настоящия документ трябва да бъде съобразено с Устава на ученическото самоуправление.